O nás

Občianske združenie Ski Club ZEAL Slovakia
IČO: 518 06 584
Športová 121/7
831 04 Bratislava – Nové Mesto

Občianske združenie Ski Club ZEAL Slovakia  sa špecializuje na všeobecnú a špeciálnu športovú prípravu detí a mládeže

Našou filozofiou je:

 1. všestranný rozvoj dieťaťa – chceme vytvoriť podmienky a umožniť každému členovi dosiahnuť jeho športové a osobnostné maximum primerané k jeho veku a schopnostiam so zreteľom na reprezentáciu v staršom veku
 2. máme individuálny prístup – všetky naše aktivity sú zamerané a prispôsobené potrebám našich zverencov s prihliadnutím sa ich individuálne potreby. Budujeme lásku , ale aj k zdravému životnému štýlu.
 3. kvalitný tréningový proces – kondičné tréningy, bicyklovanie, korčuľovanie, plávanie, gymnastika, hry a letné sústredenia. Zimná príprava prebieha predovšetkým na rakúskych ale aj na domácich svahoch

Prehlásenie

Dbáme na to, aby sme Vaše osobné údaje  spracovávali v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prehlasujeme, že Vaše osobné údaje sú v našich rukách v bezpečí, čo pravidelne preverujeme kontrolou ich spracovania našimi oprávnenými a poučenými osobami.

Kontaktné adresy

V prípade, ak máte otázku týkajúcu sa spracovania Vašich osobných údajov a chcete vedieť, ako postupujeme pri zbere, spracovaní, archivácii a likvidácii Vašich osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať na e-mailovej adrese našej kontaktnej osoby: gdpr@sczeal.sk . Máte na to právo.

Nami poverená osoba je povinná Vám v termíne do 30 dní odpovedať na Vašu žiadosť. Nezabúdajte však, že žiadosť sa musí týkať len spracovania Vašich osobných údajov. Nie je možné si vyžiadať informácie o osobných údajoch inej osoby, pretože tým chránime jej osobné údaje a držíme ich v bezpečí.

Spracovanie osobných údajov

Vaše osobné údaje spracovávame v prípade ak:

 • ste našim členom alebo ste zákonným zástupcom člena nášho občianskeho združenia
 • ste dotknutou osobou, ktorá sa nachádza na fotkách a videách, ktoré boli nami vyhotovené
 • ste našim sprostredkovateľom, s ktorým máme uzatvorenú zmluvu
 • ste našim darcom a Vaše údaje sú zverejnené na našom transparentnom účte prístupnom pre širokú verejnosť

Účelom, za akým spracovávame Vaše osobné údaje

Naše občianske združenie spracováva osobné údaje na základe viacerých účelov spracovania.

V tejto časti našej webovej stránky si viete pozrieť Informačnú povinnosť pre dotknuté osoby.

Dĺžka spracovania Vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje spracovávame len po nevyhnutnú dobu – pokiaľ trvá účel spracovania. Podľa právneho základu spraovávame Vaše osobné údaje:

 • právny základ Zmluva – počas trvania zmluvy a následne počas doby, ktorú nám udeľuje zákon ( informácie nájdete v informačnej povinnosti )
 • právny základ Zákon – dobu spracovania archivácie nám predpisuje zákon
 • právny základ Súhlas – počas doby trvania súhlasu
 • právny základ Oprávnený záujem – počas trvania oprávneného záujmu

Zabezpečenie ochrany Vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje spracovávane tak, aby bolo zamedzené možnému úniku a zneužitiu Vašich osobných údajov tretími osobami.

V prípade nevyhnutnosti máme uzatvorenú zmluvu so sprostredkovateľmi, ktorí v našom mene Vaše osobné údaje spracovávajú, alebo k nim majú prístup. Pri výbere sprostredkovateľom a prípadných sprostredkovateľov sprostredkovateľa sme dbali na ich organizačné, technické a personálne zabezpečenie, aby Vaše osobné údaje boli u nich v čase spracovania v bezpečí. My sme vyvinuli a vyvíjame maximálne úsilie, aby Vaše osobné údaje zostali v bezpečí počas archivácie a zlikvidovali sme ich v súlade so zákonom.

Okrem sprostredkovateľa, môžeme Vaše osobné údaje poskytnúť aj iným orgánom na základe rozhodnutia súdu alebo iných štátnych orgánov, ktoré sú oprávnené požadovať ich zverejnenie alebo sprístupnenie. Zverejnenie a sprístupnenie Vašich údajov týmto orgánom poskytujeme len na základe rozhodnutia daného orgánu.

Vaše osobné údaje neposielame a nezdieľame s osobami tretích krajín a nepoužívame automatizované spracovanie osobných údajov

Vaše práva ako dotknutej osoby

 • Právo na prístup k osobným údajom
 • Právo na opravu nepresných či nesprávnych údajov a doplnenie neúplných údajov
 • Právo na výmaz údajov v prípade, ak zanikne účel spracúvania, alebo pokiaľ sú osobné údaje spracúvané nezákonne
 • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
 • Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov vrátane profilovania
 • Právo na prenosnosť údajov na základe ktorého môže dotknutá osoba získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, v štruktúrovanom a strojovo čitateľnom formáte, a to buď pre seba alebo pre iného prevádzkovateľa osobných údajov
 • Právo podať sťažnosť u dozorového orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

V prípade, ak sa chcete dozvedieť o problematike spracovania osobných údajov viac

Prosím navštívte stránku Úradu na ochranu osobných údajov www.uoou.sk. Na tejto stránke si viete naštudovať aj zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a samozrejme aj Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady  ( EÚ ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto úradov.

Zároveň si viete otvoriť Informačnú povinnosť o spracúvaní osobných údajov podľa typu spolupráce s našim občianskym združením.

Naša mlčanlivosť

Uisťujeme Vás, že u nás sú Vaše osobné údaje v bezpečí pretože dodržiavame povinnosť:

 • Mlčanlivosti o osobných údajoch, s ktorými prídeme do styku u prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa
 • Zákaz využívať pre osobnú alebo inú súkromnú potrebnú potrebu a bez súhlasu zverejniť a ani nikomu poskytnúť ani sprístupniť
 • Naša mlčanlivosť trvá aj po zániku funkcie, zmluvného vzťahu alebo skončení pracovného pomeru
 • Naša povinnosť neplatí, ak je to nevyhnutné na plnenie úloh orgánov činných v trestnom konaní a vo vzťahu k Úradu pre ochranu osobných údajov pri plnení jeho úloh
 • Porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť je sankcionované podľa ustanovení citovaného zákona pokutou udelenou Úradom na ochranu osobných údajov
 • Všetci akceptujeme poučenie o dôsledkoch protispoločenskej činnosti, ktorá určuje pravidlá o podávaní podnetov, preverovaní podnetov a oprávneniach zodpovednej osoby pri preverovaní podnetov, o evidovaní podnetov a zachovaní totožnosti osoby, ktorá podnet podala podľa zákona č. 307/2014 Z. z. Zákon o protispoločenskej činnosti

Tieto informácie sú platné s termínom účinnosti od 25.05.2018.

V prípade akýchkoľvek zmien, alebo novelizácii zákona Vás budeme včas informovať.

Dokumenty: